Disclaimer

Disclaimer voor 06nummerkopen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer voor de website 06nummerkopen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Telecompatible. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telecompatible is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intelectueel eigendom berust bij Telecompatible.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract danwel overeenkomst met Telecompatible te mogen claimen of te veronderstellen.

Telecompatible streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en de producten op deze website worden aangeboden zonder enigevorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Telecompatible aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 06nummerkopen.nl op deze pagina.